De algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Groot Genot doet, op alle orders die bij Groot Genot worden gedaan en op alle overeenkomsten die Groot Genot sluit met haar opdrachtgevers. Alle andere algemene voorwaarden zijn hierop uitgesloten.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een order en het sluiten van een overeenkomst met Groot Genot houdt in dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend schriftelijk door Groot Genot worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Groot Genot zijn vrijblijvend en Groot Genot behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, danwel indien sprake is van publicatie- en/of drukfouten. Is er al een order geplaatst, dan krijgt de wederpartij, zijnde een consument, de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de order door Groot Genot. Groot Genot is gerechtigd orders te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een order niet wordt geaccepteerd, deelt Groot Genot dit mee binnen 10 (zegge: tien) werkdagen na ontvangst van de order.

Groot Genot zal orders geplaatst door personen aan wie wettelijk gezien geen alcoholische dranken mogen worden verkocht, niet in behandeling nemen.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten in onze webshop zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient plaats te vinden binnen 2 (zegge: twee) weken na totstandkoming van de overeenkomst. Betaling geschiedt per bank op een door Groot Genot aangegeven rekening.

3.3 Indien de opdrachtgever met enige betaling in gebreke is, is Groot Genot gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.4 Groot Genot behoudt zich het recht voor om bezorgingskosten in rekening te brengen.

Artikel 4. Levering

4.1 Levering geschiedt in Nederland.

4.2 Levering geschiedt binnen 1-7 (zegge: een tot zeven) werkdagen na ontvangst van de betaling en in overleg met de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Indien Groot Genot niet binnen deze termijn kan leveren, wordt aan de opdrachtgever de optie geboden ofwel in te stemmen met latere levering, ofwel de order te annuleren.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 Het risico terzake de producten gaat op het moment van feitelijke aflevering over aan opdrachtgever.

Artikel 6. Reclames

6.1 De opdrachtgever heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de opdrachtgever Groot Genot daarvan zo spoedig mogelijk en bij voorkeur binnen 14 (zegge: veertien) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Indien de opdrachtgever een product, om welke reden dan ook, niet wenst af te nemen, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst binnen 14 (zegge: veertien) werkdagen na aflevering te ontbinden en het product binnen voornoemde termijn aan Groot Genot te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzending voor de rekening van de opdrachtgever (u) komen.

6.3 Reclamaties over vermissing aangaande leveringen, die op het verzoek van de opdrachtgever niet overhandigd zijn, maar op een alternatieve locatie zijn achtergelaten, zoals bijvoorbeeld voor de deur of in de tuin, worden door Groot Genot niet-ontvankelijk verklaard indien uit de vervoersbescheiden blijkt dat de levering wel degelijk heeft plaatsgevonden.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Groot Genot is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

7.2 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Groot Genot geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Groot Genot niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Groot Genot heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Groot Genot haar verbintenis had moeten nakomen.

7.3 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Groot Genot in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de order op te schorten, danwel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de opdrachtgever dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Groot Genot gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijk- en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 8. Diversen

8.1 Indien de opdrachtgever aan Groot Genot schriftelijke opgave doet van een adres binnen Nederland, is Groot Genot gerechtigd aan dat adres alle orders te verzenden, tenzij de opdrachtgever aan Groot Genot schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de orders dienen te worden gezonden.

8.2 Wanneer door Groot Genot gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen. De opdrachtgever kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Groot Genot deze Voorwaarden soepel toepast.

8.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Groot Genot in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Groot Genot vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

8.4 Groot Genot is bevoegd om bij de uitvoering van de order(s) gebruik te maken van derden.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, orders en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Algemene voorwaarden zijn gewijzigd op 8 juli 2016.
Artikel 6. Retouren vinden nu binnen maximaal 14 dagen plaats volgens de herziene wet van 13 juni 2014. De tekst m.b.t. de retourzending is iets duidelijker omschreven. Zodat het duidelijker is dat de kosten van retourzending voor uw eigen rekening komen.